Värden

Vi har valt ut några begrepp som betyder mycket för oss på Äventyret och som genomsyrar vårt förhållningssätt och våra pedagogiska tankar.

Delaktighet
Barn, föräldrar och pedagoger ska känna en delaktighet i förskolan. Känslan av att vara en del av något leder till utveckling. Alla har en möjlighet och ett ansvar att påverka.

Glädje
Glädje spelar en betydande roll hos oss. Genom att hitta glädjen och humorn i vardagen skapar vi en lust att upptäcka och utforska tillsammans. Tillsammans kan vi söka svar och hitta kreativa lösningar. Genom glädje vågar vi lite mer och lite till.

Meningsfullhet
Att känna meningsfullhet är en förutsättning för det positiva lärandet. Vi vill skapa en nyfikenhet på varandras tankar och lära tillsammans. Att känna att det vi gör tillsammans är viktigt och det skapar en känsla av tilltro, både till sig själv, till andra och framtiden.

Subjektivitet
Alla människor är unika. Varje individ formas av det sammanhang, den värld vi lever i och i de relationer vi skapar med andra.

Olikheter
Barnet har en historia och erfarenheter som de tar med sig. Barnet har rätt till sina egna tankar, funderingar, åsikter, till sina intressen och till sina uttryck. Mångfald berikar.
Det kompetenta barnet- Ett barn föds med många kompetenser och möjligheter. Barn är nyfikna, vill lära sig och vill utforska. Barn använder alla sina sinnen och vill bli sedda med alla sina förmågor.

Pedagogiska verktyg

I vår syn på förskolan är vi inspirerade av förskolorna i staden Reggio Emilia. För att fullfölja vårt pedagogiska uppdrag har vi valt olika pedagogiska verktyg.

Pedagogisk dokumentation
Dokumentation, observation, reflektion och analys. Genom detta verktyg blir vi pedagoger bättre på att lyssna, förstå och möta barnen. Vi kan få fatt i deras tankar och görande och därmed utmana dem vidare. Vi ger barnen möjlighet att se sitt eget lärande, att reflektera över kamraternas lärande och utvecklas tillsammans. Det blir ett gemensamt lärande. Genom att reflektera över det vi ser tillsammans med varandra- både barn och pedagoger- ökar förståelsen för barns olika sätt att lära och tänka. Det ger också familjerna möjlighet till delaktighet.

Projekt
Att arbeta med ett gemensamt projekt i hela huset skapar en känsla av gemenskap. I projektet kan vi fördjupa oss inom olika områden. Projektet kan pågå under en lång period och innehålla många mindre projekt. Detta gör att vi lyssnar på barns frågor och teorier och tillsammans kan vi undersöka omvärlden.

Lärandemiljöer
Våra miljöer, inne och ute, ska vara välkomnande, estetiska, skapa en lust att upptäcka och ge en tilltro till det kompetenta barnet. Våra miljöer ska vara mötesplatser där ett gemensamt lärande ska kunna ske. Det ska vara öppna miljöer där man kan lockas att undersöka det som pågår. Vi erbjuder material som kan användas på många olika sätt och som inte är förutbestämt utifrån ålder eller kön, till exempel återvinningsmaterial. Miljöer och material förändras och utvecklas ständigt.

Möten
Vi ser betydelsen av att vi har en grundstruktur som ger oss tid och möjlighet till möten och gemensam reflektion. Vi reflekterar i det lilla arbetslaget såväl som i tvärgrupper och hela arbetslaget. Vi har en grundkultur där alla som arbetar på förskolan ska vara och känna sig delaktiga i utvecklingen och i alla pedagogiska diskussioner. Vi lägger vikt vid att fortbilda oss på olika sätt till exempel genom möten med andra förskolor, litteratur och föreläsare. I mötet med varandra och andra utmanas vi, drivs framåt i vårt arbete och ökar förståelsen för olika sätt att tänka.

Tillsammans är vi Äventyret.