Värden

Vi har valt ut några begrepp som betyder mycket för oss på Äventyret och som genomsyrar vårt förhållningssätt och våra pedagogiska tankar.

Delaktighet
Barn, föräldrar och pedagoger ska känna en delaktighet i förskolan. Känslan av att vara en del av något leder till utveckling. Alla har en möjlighet och ett ansvar att påverka.

Glädje
Glädje spelar en betydande roll hos oss. Genom att hitta glädjen och humorn i vardagen skapar vi en lust att upptäcka och utforska tillsammans. Tillsammans kan vi söka svar och hitta kreativa lösningar. Glädjen får oss att våga lite mer och lite till.

Meningsfullhet
Att känna meningsfullhet är en förutsättning för det positiva lärandet. Vi vill skapa en nyfikenhet på varandras tankar och lära tillsammans. Att känna att det vi gör tillsammans är intressant och viktigt skapar en känsla av tilltro, både till sig själv, till andra och framtiden.

Olikheter
Barnet har en historia och erfarenheter som de tar med sig. Barnet har rätt till sina egna tankar, funderingar, åsikter, till sina intressen och till sina uttryck. Mångfald berikar.

Pedagogiska verktyg

För att fullfölja vårt pedagogiska uppdrag har vi valt olika pedagogiska verktyg.

Pedagogisk dokumentation
Dokumentation, observation, reflektion och analys. Genom detta verktyg blir vi pedagoger bättre på att lyssna, förstå och möta barnen. Vi kan få fatt i deras tankar och görande och därmed utmana dem vidare. Vi ger barnen möjlighet att se sitt eget lärande, att reflektera över kamraternas lärande och utvecklas tillsammans. Det blir ett gemensamt lärande. Genom att reflektera över det vi ser tillsammans med varandra- både barn och pedagoger- ökar förståelsen för barns olika sätt att lära och tänka. Det ger också familjerna möjlighet till delaktighet.

Projekt
Vår utbildning syftar till att utveckla mer och fördjupade kunskaper inom olika projektområden. Genom ett projekterande arbetssätt får vi fatt i barnens frågor och teorier. Projektets innehåll och riktning utformas efter de frågor , intressen och idéer som barnen uttrycker. För att synliggöra dessa tankar och teorier använder vi (både barn och pedagoger) oss av dokumentation och reflektion. När vi arbetar på detta vis får vi ta del av många olika sätt att tänka och göra. I mötet med varandra och andra utmanas och drivs vi framåt i vårt arbete och ökar förståelsen för olika sätt att tänka.

Lärandemiljöer
Våra miljöer inne och ute, ska vara välkomnande, estetiska och skapa en lust att upptäcka och utforska. Vi erbjuder material som kan användas på många olika sätt, som inte är förutbestämt och som stimulerar kreativitet och fantasi. Barn har 100 sätt att lära och uttrycka sig på. Vi erbjuder många olika uttryckssätt, exempelvis lera, musik, tecknande och berättande. Det gynnar en mångfald av lärstilar. Alla våra miljöer och dess material förändras och utvecklas ständigt.

Möten
Vi ser betydelsen av att vi har en grundstruktur som ger oss tid och möjlighet till möten och gemensam reflektion. Vi reflekterar i det lilla arbetslaget såväl som i tvärgrupper och hela arbetslaget. Vi har en grundkultur där alla som arbetar på förskolan ska vara och känna sig delaktiga i utvecklingen och i alla pedagogiska diskussioner. Vi lägger vikt vid att fortbilda oss på olika sätt till exempel genom möten med andra förskolor, litteratur och föreläsare. I mötet med varandra och andra utmanas vi, drivs framåt i vårt arbete och ökar förståelsen för olika sätt att tänka.

Tillsammans är vi Äventyret.